Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników lub członków organizacji wymienionych w art.15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Warunkiem dopuszczenia do kursu jest udokumentowanie posiadania uprawnień do wzięcia udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Tytuł Ratownika KPP nadawany jest kursantom, którzy ukończyli szkolenie i zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.